ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA) เบี้ยถูกกว่าทางเลือกอื่น | Refinn

ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)

เบี้ยถูกกว่าทางเลือกอื่น
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า คุณและคนข้างหลังก็ยังมีบ้าน
ทางเลือก ที่คุณเลือกเองได้

เบี้ยถูกกว่าทางเลือกอื่น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า คุณและคนข้างหลังก็ยังมีบ้าน ทางเลือก ที่คุณเลือกเองได้

คุ้มครองทั่วถึง

ทั้งเสียชีวิต และทุพพลภาพ

ลดหย่อนภาษีได้

ระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป

เบี้ยเพียง 3,415 บาท*

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท

*คำนวนจากผู้หญิง อายุ 35 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี

สมัครประกันภัย
ทรัพย์สินภายในบ้านและคอนโด

นาย

นาง

นางสาว

กรุณากดรับรหัสยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการ

บาท

บาท

ตัวเลือกประกันบ้านอื่นๆ เพิ่มเติม
เพิ่มความคุ้มครอง
ให้ทรัพย์สินภายในบ้าน

ประกันที่คุณมีอยู่อาจคุ้มครองเพียงบ้าน
แต่ไม่ปกป้องทรัพย์สินภายในบ้านของคุณ
จากสถานการณ์ไม่คาดฝัน
เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากน้ำ โจรกรรม

เบี้ยเริ่มต้น 800 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)

ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้ขอสินเชื่อ ในกรณีที่ผู้ขอรับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันจะทำหน้าที่การผ่อนชำระแทนตามจำนวนเงินทุนประกัน ทำให้ไม่เป็นภาระให้กับบุคคลที่เรารักที่ต้องรับผิดชอบในการผ่อนชำระต่อ (ในกรณีที่ทำประกันครอบคลุมยอดสินเชื่อ)
ประกันนี้เหมาะกับใคร
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีบ้าน และคอนโด
 • ต้องการเบี้ยประกัน MRTA ที่ถูกกว่า
 • ต้องการลดหย่อนภาษี (ระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป)

  ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

  - ผู้ขอเอาประกันภัยต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  - อายุที่รับประกันภัย 20 - 64 ปี (รวมระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)

  - ระยะเวลาคุ้มครอง 1 - 30 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการให้สินเชื่อ)
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 500,000 บาท
  - ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เป็นแบบครั้งเดียว
  - การตรวจสุขภาพ
  - กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,000,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
  - กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า 4,000,000 บาท ต้องตรวจสุขภาพและแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทั้งนี้ การตรวจสุขภาพและแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

  บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก แต่ไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์รอง

  1. บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตามรางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ณ เดือนที่เสียชีวิต
  2. กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทฯ จะจ่ายผลปประโยชน์ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ณ เดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  3. กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ณ เดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  4. บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกรณีใดกรณีหนึ่ง เพียงกรณีเดียว และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง

  หมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (ประกันสินเชื่อเพื่อประชาชนสำหรับบ้าน)
  - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

  คำเตือน
  - ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  - การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม หรือหากเวนคืนกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว

  สำหรับผู้ที่มีประวัติเสียทางการเงินกับธนาคาร เช่น ชำระล่าช้า หรือค้างชำระ แต่ต้องการที่จะซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA (ประกันสินเชื่อเพื่อประชาชนสำหรับบ้าน) จะยังสามารถเลือกซื้อประกันดังกล่าวได้ตามปกติ

  สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประกันบ้านประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ณ ปัจจุบัน ทาง Refinn มีข้อเสนอเกี่ยวกับประกันบ้าน เช่น ประกันคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน ซึ่งเป็นประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ฯลฯ ซึ่งประกันอัคคีภัยโดยปกติจะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้

  สถิติ และรางวัล อันทรงเกียรติ

  ช่วยจัดการหนี้กว่า

  19,824

  ครอบครัว
  วงเงินที่ใช้บริการ

  419,064

  ล้านบาท
  เป็นพันธมิตรกับ

  15

  ธนาคาร

  เราช่วยปลดหนี้ให้กับพนักงานบริษัทชั้นนำไปแล้วมากมาย

  สื่อต่างๆ ที่พูดถึงรีฟินน์