แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Request Form)

บริษัท ฟินน์ เอ็กซ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ www.refinn.com (“เว็บไซต์” หรือ “Refinn”) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”) ได้มีมาตรการในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าคุณได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริง ทางบริษัทขอให้คุณส่งข้อมูลเบื้องต้นที่จะขอการใช้สิทธิ์ตามกฏหมายเพื่อให้ทางบริษัทได้ดำเนินตามความต้องการของคุณ

ขอสงวนสิทธิในการใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ให้เฉพาะกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ที่กฎหมายได้ให้สิทธิเท่านั้น

นาย

นาง

นางสาว

ลูกค้า

พนักงานปัจจุบัน

บุคคลอื่น

เข้าถึงข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

โอนย้ายข้อมูล

คัดค้านการเก็บข้อมูล

ลบ หรือทำลายข้อมูล

ระงับการใช้งาน