จัดการความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

วันปรับปรุงล่าสุด : 19 สิงหาคม 2565

บริษัท ฟินน์ เอ็กซ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.refinn.com (“เว็บไซต์” หรือ “Refinn”) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”) บริษัทจึงจัดทำนโยบายการคุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ บริษัทได้ทำการแจกแจงเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ การรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับ สิทธิต่างๆ ของคุณที่สามารถอ่านรายละเอียดได้ผ่านทางนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เพื่อเป็นการแจ้งรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ของข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถจัดการประสงค์ให้ความยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้

1. ความยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณยินยอมที่จะให้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การนำเสนอประสบการณ์การใช้งาน จากการนำข้อมูลของคุณไปพัฒนาวิจัย วิเคราะห์ ทำข้อมูลสถิติ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของคุณมากที่สุด เช่น ดอกเบี้ยพิเศษที่เสนอเฉพาะกับคุณ วงเงินที่สูงขึ้นจากประวัติการเงินที่ดีของคุณ

ยินยอม

ปฏิเสธ

2. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังกลุ่มบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงโปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อคุณ เช่น ส่วนลดค่าบริการต่างๆ

ยินยอม

ปฏิเสธ

3. ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่ กลุ่มธนาคาร กลุ่มสถาบันทางการเงิน กลุ่มบริษัทประกันภัย และอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงโปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อคุณ

ยินยอม

ปฏิเสธ

คุณมีสิทธิขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดในการขอยกเลิกการให้ความยินยอมได้ที่ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ทางบริษัทจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนความยินยอม