ข้อตกลง และเงื่อนไขของการใช้บริการ Refinn Premium
ข้อมูลการให้บริการ Refinn Standard
 • ผู้ให้บริการจะนำเสนอดอกเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมสรุปรายงานผลเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมคำแนะนำประกอบการตัดสินใจ
 • บริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะมีการชำระค่าใช้จ่าย
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อมูลการให้บริการ Refinn Premium
 • ผู้ให้บริการจะช่วยให้คำแนะนำวางแผนการจัดการดอกเบี้ยบ้านที่คุ้มค่าเหมาะสมกับแนวทางที่ผู้รับบริการต้องการ
 • ผู้ให้บริการจะนำเสนอดอกเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมสรุปรายงานผลเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมคำแนะนำประกอบการตัดสินใจ
 • ผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำ ติดตามงาน จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
 • บริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะมีการชำระค่าใช้จ่าย
 • กรณีที่มีการยื่นเรื่องขอคืนเงิน และเป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ Refinn Premium
 • ไม่ติดเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติค้างชำระสินเชื่อในระบบทุกประเภท เกิน 60 วัน ในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่สมัคร
 • ภาระหนี้ในระบบที่ชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 65% ของรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการคำนวณตามธนาคาร
 • อายุงาน ที่ทำงานปัจจุบันมากกว่า 1 ปี
เงื่อนไขการคืนเงินของผู้ใช้บริการ Refinn Premium

บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงิน 100% ให้กับผู้ที่ใช้บริการในกรณีที่ไม่มีธนาคารใหม่เสนอดอกเบี้ยให้น้อยกว่าดอกเบี้ย บ้านปัจจุบันหลังครบกำหนดสัญญา และธนาคารเดิมไม่ลดดอกเบี้ยให้ ดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน กรณีที่ข้อมูลผู้ใช้บริการไม่ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น หรือผู้ใช้บริการไม่ยื่น เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รวมถึงผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการเรื่องต่อหลังจากทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินเรื่องให้แล้ว